Gebruikersvoorwaarden
Door het gebruikmaken van de website DigitaalDelen.nl verklaart de gebruiker zich akkoord met de gebruiksvoorwaarden van DigitaalDelen.nl. Deze Gebruiksvoorwaarden worden regelmatig aangepast aan de actualiteit.


Definitie

Netwerk: DigitaalDelen.nl, Digitaal Delen, MoonlightMultimedia.nl, Moonlight Multimedia.


Privacy
DigitaalDelen.nl (verder genoemd netwerk) neemt de privacy van haar gebruikers uiterst serieus. De door de gebruiker verstrekte informatie zal alleen gebruikt worden om de door DigitaalDelen.nl geleverde dienst mogelijk te maken en te verbeteren. Indien van rechtswege gebruikersgegevens worden gevorderd, zal DigitaalDelen.nl deze beschikbaar stellen wanneer de rechtsgang wordt belemmerd (wanneer) als DigitaalDelen.nl de gegevens niet beschikbaar stelt.
Voor het goed functioneren van deze website, verzamelt Netwerk IP-gegevens van gebruikers.

Schade

Netwerk kan in geen enkel geval aansprakelijk worden gesteld voor beschadiging of verlies van bestanden of enige andere ingevoerde cq geplaatste gegevens of op interne of externe telefoon- of data-netwerken.
Netwerk spant zich naar alle redelijkheid in haar serverpark te beveiligen tegen verlies en/of tegen enige vorm van onrechtmatig gebruik.

Copyright

De gebruiker van Netwerk is verantwoordelijk voor de inhoud van de verstrekte bestanden. De gebruiker van Netwerk draagt de eventuele gevolgen van een schending van het auteursrecht, patenten, copyright, handelsmerken, servicemerken of andere intellectuele-eigendomsrechten van derden. Deze opsomming is niet exclusief. Bij het gebruik van Netwerk verklaart en garandeert de gebruiker de auteur en copyright-eigenaar te zijn en/of de werkelijke vergunninghouder met betrekking tot de inhoud.

Er mogen geen bestanden worden geplaatst op Netwerk met een verboden inhoud zoals bijvoorbeeld pornografie, kinderporno, racisme, geweld of illegaal materiaal, dan wel materiaal waar een copyright op rust. Deze opsomming is niet exclusief.

Er mogen geen bestanden worden geplaatst op Netwerk die doormiddel van een link verwijzen naar bestanden met een illegale inhoud, dan wel waar een copyright op rust.

Netwerk heeft het recht (maar niet de plicht) om materiaal waarvan ze vermoedt dat dit is geplaatst in strijd met de wet en/of gebruiksvoorwaarden te verwijderen zonder daarvan de eigenaar op de hoogte te stellen.
Indien het vermoeden bestaat de door de gebruiker beschikbaar gestelde bestanden enig strafbaar feit opleveren dan behoudt Netwerk zich het recht voor om aangifte te doen. Dit gebeurt zonder nader uitleg en kennisgeving aan de gebruiker.

De bestanden van de gebruikers van Netwerk worden zonder tussenkomst van Netwerk geplaatst.